Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ

1.
Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένα «Μέλη» στον ιστότοπο. Η διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του Άρθρου 60 «Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» του ν.4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017 όπου προσδιορίζεται η 31η Ιουλίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς διατάξεων, τις διατάξεις των Άρθρων 207, 208 & 209 του ν.4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018, τις διατάξεις του Άρθρου 7, του μέρους Γ` «Λοιπές Διατάξεις» του ν.4475/2017 ΦΕΚ 83/Α/12-6-2017, τις υπ’ αριθμ. α) 41756 οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) β) 46904 οικ./ 2017 (ΦΕΚ 2030/Β/13-6-2017) Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.
Η εγγραφή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Μελών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου, το εγγεγραμμένο Μέλος που μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο υποχρεωτικό για νομικά πρόσωπα πεδίο «Επωνυμία» και όχι το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υποβάλλει την Αίτηση Εγγραφής.

3.
Ο υποψήφιος πλειοδότης φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακολουθεί την διαδικασία εγγραφής στην σελίδα του ιστοτόπου ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (eauction) «Εγγραφή» (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (eauction) => Εγγραφή Υποψηφίου Πλειοδότη) αφού έχει μελετήσει και αποδεχτεί τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του παρόντος ιστοτόπου. Οι «Όροι Χρήσης» υπάρχουν στην «Σελίδα Εγγραφής» (Εγγραφή Πλειοδότη => Όροι Χρήσης).
Για την εγγραφή ο υποψήφιος πλειοδότης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθεί με τους κωδικούς του TAXIS, θα επιστρέψει για την συνέχεια της εγγραφής. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή του προσώπου, και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους.
Στην συνέχεια ο υποψήφιος πλειοδότης και με κριτήριο το εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραπέμπεται στη αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Αφού συμπληρώσει κατ`ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσει ότι αποδέχεται τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του ιστοτόπου, ολοκληρώνει την εγγραφή.
Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στην «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.
Μετά την πρώτη εγγραφή, ο Υποψήφιος Πλειοδότης δύναται να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, επιβεβαιώνοντας το e-mail και το κινητό του τηλέφωνο. Στην συνέχεια εισέρχεται στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. με στοιχεία εισόδου το e-mail του και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιούργησε κατά την πρώτη εγγραφή.
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το Όνομα Μέλους (Username), όπως και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) όποτε επιθυμούν.

4.
Όσα Μέλη του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ακολουθούν την διαδικασία ως εξής:
  • Εισέρχονται στον ιστότοπο ως Μέλη (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ => Είσοδος)
  • Από την αρχική σελίδα αναζήτησης ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Πλειοδότες δύναται να αναζητήσουν έναν πλειστηριασμό και να επιλέξουν το πλήκτρο «Περισσότερα» για να εμφανιστούν τα αναλυτικά στοιχεία αυτού στην σελίδα «Στοιχεία Πλειστηριασμού». Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής»
  • Επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής», δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους τυχόν «Ειδικούς Όρους Ηλεκτ.Πλειστηριασμού» και επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
  • Στην φάση αυτή επιλέγουν να συμπληρώνουν τα στοιχεία του Αντικλήτου εάν υφίσταται.
  • Με την επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εμφανίζεται μήνυμα στον Υποψήφιο Πλειοδότη το οποίο ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

5.
Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να υποβάλλεται εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού όπως εκάστοτε ισχύει.

6.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζονται και υποβάλλονται ως φυσικά έγγραφα στο γραφείο του Υπαλλήλου του Πλειστηριασμού εντός της προθεσμίας που προβλέπεται εκ του νόμου όπως εκάστοτε ισχύει. O Υπάλληλος του Πλειστηριασμού δεν ευθύνεται για τον αποκλεισμό Μέλους του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ από πλειστηριασμό σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

7.
Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής του Μέλους (Υποψήφιου Πλειοδότη). Ο Υποψήφιος Πλειοδότης λαμβάνει e-mail από το Ηλ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

8.
Κατά την υποβολή προσφοράς από τον χρήστη, ως χρονική ταυτότητα της προσφοράς στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ λογίζεται εκείνη η χρονική στιγμή κατά την οποία εγγράφεται ηλεκτρονικά η προσφορά στην βάση δεδομένων του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. Ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι μπορεί να υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις από την στιγμή της ηλεκτρονικής καταχώρησης της προσφοράς του (οι οποίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οφείλονται σε χρόνο μετάδοσης από τον προσωπικό τερματικό του έως το Internet, σε χρόνο μετάδοσης δικτύου/internet έως το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, σε χρόνο επεξεργασίας από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ, σε χρόνο επιστροφής επιβεβαίωσης κ.ο.κ) μέχρι την στιγμή της ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτής στη βάση δεδομένων του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ ώστε να είναι η υποβολή εκάστης προσφοράς εμπρόθεσμη.

9.
Οι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα δε οφείλουν:
  • να μην προβαίνουν σε πράξεις που παραβιάζουν οποιοδήποτε νόμο, δικαιώματα του Συλλόγου ή τρίτων ή πολιτικές ασφαλείας,
  • να μην δημοσιεύουν ψευδείς, ανακριβείς ή εσφαλμένες πληροφορίες για τον εαυτό τους ή για τρίτους,
  • να μη διαθέτουν περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς ή οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει ή παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου,
  • να μη χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς τύπου bot για την έρευνα, συλλογή και ανάλυση του περιεχομένου το οποίο περιέχεται στον ιστότοπο.

10.
Σε περίπτωση παράβασης από κάποιο χρήστη των παρόντων όρων, ο Σύλλογος δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αποκλείσει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, την πρόσβαση κάποιου χρήστη στον παρόντα ιστότοπο και στις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Οι χρήστες ευθύνονται έναντι του Συλλόγου ή κάθε τρίτου για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, τυχόν προκληθεί από την κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση.

DISCLAIMER

O «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου» και ο πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής «Newsphone Hellas S.A.», εφεξής καλούμενοι για τον σκοπό της παρούσας δήλωσης από κοινού ως «ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ», καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου. Ωστόσο, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι ο παρών ιστότοπος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος ή χωρίς λάθη ή ότι η μετάδοση των πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εκάστοτε πλειστηριασμού θα είναι πάντοτε έγκαιρη.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή αλήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο και τυχόν χρήση των πληροφοριών αυτών από κάποιο χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, θετικές ή αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ή οποιασδήποτε μορφής, τυχόν προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ δεν ευθύνεται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη ή/και διαφυγόν κέρδος που προκύπτει ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά (α) από τυχόν ελαττώματα, ιούς ή και άλλες δυσλειτουργίες οφειλόμενες στον εξοπλισμό του χρήστη ή στο λογισμικό που χρησιμοποιεί σχετικά με την πρόσβαση-σύνδεση του με τον παρόντα ιστότοπο (β) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο πληροφορίες (γ) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου (δ) την κατά παράβαση των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου χρήση και (ε) από γεγονότα ανωτέρας βίας.